03.08.2020

Sở di trú USCIS ban hành Hướng dẫn mới về Tái đầu tư vốn EB-5

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, USCIS đã ban hành Thông báo chính sách: “Hướng dẫn cụ thể về việc triển khai vốn EB-5“. Thông báo chính sách phác thảo những thay đổi mà USCIS đã thực hiện, mà không cần thông báo trước cho công chúng, liên quan đến chính sách  đối với việc tái phân bổ vốn đầu tư EB-5, bao gồm:

1. Việc mua các công cụ tài chính trên thị trường thứ cấp nhìn chung sẽ không đáp ứng các yêu cầu cho việc tái triển khai vốn EB-5.

2. Vốn EB-5 có thể được tiếp tục triển khai vào bất kỳ hoạt động thương mại nào phù hợp với mục đích của doanh nghiệp thương mại mới để tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp. Việc làm rõ này nhằm giải quyết sự nhầm lẫn tiềm ẩn giữa các bên liên quan đối với ngôn ngữ trước đây về phạm vi của các doanh nghiệp thương mại mới trong khi vẫn phù hợp với các yêu cầu đủ điều kiện áp dụng.

3. Việc tái triển khai vốn EB-5 phải được thông qua cùng một doanh nghiệp thương mại mới.

4. Việc tái triển khai phải nằm trong khu vực địa lý của cùng một trung tâm khu vực, bao gồm mọi sửa đổi đối với khu vực địa lý trung tâm khu vực được phê duyệt trước khi tái triển khai.

5. Giải thích rằng, dựa trên đánh giá nội bộ và phân tích các cấu trúc triển khai vốn EB-5 điển hình, USCIS thường xem 12 tháng là khoảng thời gian hợp lý để tiếp tục triển khai vốn, nhưng vẫn sẽ xem xét bằng chứng cho thấy thời gian dài hơn là hợp lý.

Những thay đổi của Sở Di trú Hoa Kỳ nhằm làm rõ vị trí của cơ quan về việc tái triển khai, đã gây ra mối quan tâm giữa các bên liên quan. Trong số các thay đổi ở trên, USCIS không xác nhận việc tái triển khai cần phải xảy ra trong phạm vi địa lý của trung tâm khu vực và cũng không chỉ định thời gian cho việc tái triển khai. Hơn nữa, USCIS làm rõ rằng bất kỳ “công cụ tài chính” nào có thể đủ điều kiện để tái triển khai nhưng việc mua các công cụ tài chính được giao dịch trên thị trường thứ cấp thường không đáp ứng các yêu cầu EB-5. Vì các giao dịch mua trên thị trường thứ cấp nói chung: (1) không liên quan đến thực sự đến hoạt động kinh doanh; (2) không cung cấp vốn thích hợp cho doanh nghiệp đang tạo việc làm; và (3) đại diện cho một hoạt động duy nhất hoặc chủ yếu là tài chính thay vì thương mại về bản chất.

Thông báo chỉ rõ rằng những quy định này áp dụng cho tất cả các đơn I-526 và I-829 đang chờ xử lý hoặc có sau ngày công bố – ngày 24 tháng 7 năm 2020. Đây là vấn đề từ góc độ các bên liên quan, vì USCIS không cung cấp thông báo nào cho công chúng về những thay đổi này, nhưng có vẻ như USCIS tìm cách áp dụng các quy tắc này cho tất cả các trường hợp EB-5. Hơn nữa, USCIS đã xuất bản dự thảo hướng dẫn tái triển khai trong năm 2015 và hướng dẫn cuối cùng vào năm 2017. Tuy nhiên, cả hai đều không bao gồm các hạn chế đã được liệt kê ở trên.

Tham khảo: eb5insights.com

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook