18.03.2021

Ngưng áp dụng luật Public Charge Final Rule

Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS không còn áp dụng điều luật Public Charge Final Rule đã được thông qua vào tháng 8 năm 2019. Do đó, trong số những thay đổi khác, USCIS sẽ tiếp tục áp dụng quy chế Cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng xã hội, bao gồm việc xem xét các yếu tố tối thiểu theo luật định trong tổng số các trường hợp.

Điều này phù hợp với Hướng dẫn thực địa tạm thời năm 1999 (Interim Field Guidance) đã có trước khi Public Charge Final Rule được thực hiện. Nói cách khác, USCIS không xem xét việc nhận Medicaid của người nộp đơn (ngoại trừ trường hợp thể chế hóa dài hạn với chi phí của chính phủ), nhà ở công cộng hoặc Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) như một phần của quyết định Cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng xã hội (Public Charge Inadmissibility).

Theo đó, người nộp đơn và người cần thay đổi tình trạng cư trú không nên cung cấp thông tin hoặc bằng chứng chỉ liên quan đến Public Charge Final Rule. Điều đó có nghĩa là những người nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng không nên nộp Mẫu đơn I-944, Tuyên bố về quyền tự túc, hoặc bất kỳ bằng chứng hoặc tài liệu nào theo yêu cầu của Mẫu I-944 khi họ nộp Mẫu I-485. Người nộp đơn và người yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú không định cư và thay đổi tình trạng không định cư không được cung cấp thông tin liên quan đến việc nhận phúc lợi công cộng trên Mẫu I-129 (Phần 6), Mẫu I-129CW (Phần 6), Mẫu I-539 (Phần 5) ), và Mẫu I-539A (Phần 3).

Nếu người nộp đơn hoặc người cầu thay đổi tình trạng cư trú đã cung cấp thông tin chỉ liên quan đến Public Charge Final Rule và USCIS xét xử đơn hoặc đơn yêu cầu vào hoặc sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, USCIS sẽ không xem xét bất kỳ thông tin nào chỉ liên quan đến Public Charge Final Rule, bao gồm, ví dụ: thông tin được cung cấp trên Mẫu I-944, bằng chứng hoặc tài liệu được nộp cùng với Mẫu I-944, hoặc thông tin về việc nhận phúc lợi công trên Mẫu I-129 (Phần 6), Mẫu I-129CW (Phần 6), Mẫu I -539 (Phần 5) và Mẫu I-539A (Phần 3). Mọi thông tin khác nhận được sẽ được đánh giá là phù hợp với quy chế, quy định và chính sách có hiệu lực tại thời điểm xét duyệt.

Nếu bạn nhận được Yêu cầu cung cấp giấy tờ (RFE) hoặc Thông báo về ý định từ chối – bổ sung giấy tờ lần 2 (NOID) yêu cầu thông tin chỉ được yêu cầu theo Public Charge Final Rule, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với Mẫu I-944 và phản hồi của bạn là do hoặc sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, bạn không cần phải cung cấp thông tin đó. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng các khía cạnh của RFE hoặc NOID liên quan đến tính đủ điều kiện cho quyền lợi nhập cư đang tìm kiếm. Nếu USCIS yêu cầu thêm thông tin hoặc bằng chứng để đưa ra quyết định là không thể chấp nhận theo quy chế và phù hợp với Hướng dẫn thực địa tạm thời năm 1999, USCIS sẽ cấp một RFE hoặc NOID khác.

USCIS sẽ đưa ra hướng dẫn bổ sung về việc sử dụng các biểu mẫu bị ảnh hưởng. Tạm thời, USCIS sẽ không từ chối bất kỳ Mẫu I-485 nào dựa trên việc bao gồm hoặc loại trừ Mẫu I-944 và sẽ không từ chối Mẫu I-129, Mẫu I-129CW, Mẫu I-539 hoặc dựa trên Mẫu I-539A về việc liệu các câu hỏi về phúc lợi công cộng (Mẫu I-129 (Phần 6), Mẫu I-129CW (Phần 6), Mẫu I-539 (Phần 5) và Mẫu I-539A (Phần 3)) đã được điền đầy đủ chưa hay để trống.

Nguồn: USCIS

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook